23/4/10

Sant Jordi

Sembla que avui comenci la vida. Sembla que avui hagi nascut tothom. Sembla que les roses ens il·luminin la cara i sembla que tots siguem, per un dia, més feliços que mai.
I és que és Sant Jordi, i sembla (o a mi m'ho sembla) que encara que no estiguis enamorats, que encara que cap persona especial et regali una rosa puguis, igualment, sentir aquella petita llum dins el cor; diminuta, fins i tot, com una xispa, però capaç d'il·luminar-ho tot.
Veus que les persones somriuen pel carrer, encara que plogui, encara que no duguin una rosa a les mans. Perquè la felicitat que irradia la gent s'encomana. És per això que per Sant Jordi tothom sembla més feliç, perquè probablement ho és.

18/4/10

Llatí (gramàtica)

declinacions
1a declinació (temes en a):
sl. a a am ae ae a
pl. ae ae as arum is is
2a declinació (temàtics o/e):
sl. us e um i o o
pl. i i os orum is is
2a declinació (temàtics o/e neutres):
sl. um um um i o o
pl. a a a orum is is
3a declinació (atemàtics consonàntics):
sl. ? ? em is i e
pl. es es es um ibus ibus
3a declinació (atemàtics vocàlics en -i):
sl. is is em is i i
pl. es es es ium ibus ibus
3a declinació (atemàtics vocàlics en -i neutres):
sl. e e e is i i
pl. ia ia ia ium ibus ibus
4a declinació (atemàtics vocàlics en -u):
sl. us us um us ui u
pl. us us us uum ibus ibus
4a declinació (atemàtics vocàlics en -u neutres):
sl. u u u us ui u
pl. ua ua ua uum ibus ibus
5a declinació (atemàtics vocàlics en -e):
sl. es es em ei ei ei
pl. es es es erum ebus ebus

flexió verbal
present, pret. perfet, supí
porto, portaui, portatum (1) --> -a
habeo, habui, habitum (2) --> -e
dico, dixi, dictum (3) --> cons
audio, audiui, auditum (4) --> -i

present indicatiu (activa)
-o -mus
-s -tis
-t -nt
porto(1), habeo(2), dico(3) (dic-i-s...), audio(4)
sum / sumus
es / estis
est / sunt

imperfet d'indicatiu (activa)
-m -mus
-s -tis
-t -nt
ama+ba-(1), habe+ba-(2), dic-eba-(3), audi+eba(4)
eram / eramus
eras / eratis
erat /erant

present i imperfet (passiva)
-r -mur
-ris/re -mini
-tur -ntur
ex. porto-r, portaba-r...

canvi activa - passiva
activa --> Subj (N) + V + CD (Acus)
passiva --> S.passiu (N) + V. passiu + C.Ag (Abl)
(el subjecte passa a C.Agent, el CD passa a S.passiu)

pretèrit perfet d'indicatiu (vaig ser)
-i -imus
-isti - istis
-it -erunt/ere
portaui, portauisti, portauit...
fui / fuimus
fuisti / fuistis
fuit / fuerunt-fuere

plusquamperfet d'indicatiu (havia estat)
-m -mus
-s -tis
-t -nt
portau+era-m, portau+era-s...
fueram / fueramus
fueras /fueratis
fuerat / fuerant

flexió de l'adjectiu
concorda amb el nom que acompanya en gènere, nombre i cas.
- 3 terminacions: magnus(m), magna(f), magnum(n)
- 2 terminacions: fortis (m, f), forte(n)
- 1 terminació:
a) prudens (temes en -i)
b) vertus (consonant)

l'infinitiu
actiu
1a conj. porta-re
2a conj. habe-re
3a conj. dic-e-re
4a conj. audi-re
passiu
1a conj. porta-ri
2a conj. habe-ri
3a conj. dic-i
4a conj. audi-ri
verb sum --> es-se

verbs deponents
verbs amb forma passiva que sintàcticament tenen significat actiu.

el participi
present (actiu): simultaneitat -nt- (traducció = gerundi)
perfet (passiu): anterioritat -tus,ta,tum <>

sintaxi del participi
participi concertat: concorda amb un nom que és un element de l'oració.
participi absolut: nom en Abl + participi en Abl, constitueixen part d'una unitat independent.

graus de l'adjectiu
grau positiu: ars longa, vita breuis.
grau comparatiu d'inferioritat i igualtat (igual que en català):
- tam... quam...
- minus... quam...
grau comparatiu de superioritat: [gran positiu de l'adj. + -ior/-ius]
- clarus-a-um > clar(o)-ior /clar(o)-ius
grau superlatiu: [grau positiu de l'adj. + -is-si-mo]
- clarus-a-um > clar(o)-issimus -a-um
- pulcher, pulchra, pulchrum > pulcherrimus -a-um

flexió dels adjectius amb sufic -ior,-ius
sl. fortior/fortius, fortiorem/fortius, fortioris, fortiori, fortiore
pl. fortiores/fortiora, fortiores/fortiora, fortiorum, fortioribus, fortioribus